bilmiyorum
bilmiyorum

Unutuyorum artık, çok zaman oldu, ne zaman başladığım zihnimde net değil, bulanıklaşıyor günden güne, sanki “hepmiş” gibi hisseder oldum, herkes mi böyle, bilmiyorum, doğru mu yapıyoruz böylece, doğru da bulanık mı acaba, bilmiyorum, ne kadar uzaklaştık böylece, neye yakınlaştık acaba?

Volkan Taşcı

Felsefe, Satranç, Yazılım

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store